loading

Naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Lausunto ja kuuleminen: Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen toimintaohjelma Kirjalliset kommentit Sosiaali- ja terveysministeriölle. Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen ohjelman laatimisessa. Yhdistys pitää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa yhtenä suurimmista sukupuolten välisen tasa-arvon ongelmakohdista, johon tulee viimeinkin puuttua hallituksen taholta. Kuten järjestökuulemisen taustamuistiossakin todettiin, on Naisten oikeuksien sopimuksen komitea (CEDAW-komitea) kiinnittänyt toistuvasti huomiota […]

Pahoinpitelystä

Lausunto oikeusministeriölle pahoinpitelyrikoksista Naisasialiitto Unioni ry:n lausunto oikeusministeriölle Asia: Pahoinpitelyrikos läheissuhteissa ja työpaikalla. Työryhmämietintö 2009: 11 Naisasialiitto Unioni ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto työryhmämietinnöstä ja toteaa että esitetyt lainmuutokset ovat sinänsä tervetulleita uudistuksia. Lähisuhdeväkivallan luonteen tähden olisi tärkeää, että tähän saakka lievinä pahoinpitelyinä käsiteltyjä tekoja voitaisiin tästedes käsitellä pahoinpitelyinä mietinnössä esitetyllä tavalla. Erityisen painavana perusteluna […]

Seksikaupan kohteiden hyväksikäytöstä

Lausunto seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevasta säätelystä Naisasialiitto Unioni ry:n lausunto oikeusministeriölle Asia: Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevan rangaistussäännöksen soveltamisesta Naisasialiitto Unioni haluaa kiinnittää huomiota siihen seikkaan, että lausuntopyyntö on lähetetty samanaikaisesti kansalaisjärjestöille ja eri viranomaisille, ja siinä pyydetään tietoja tapausten lukumääristä esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja rangaistusmääräysmenettelyissä. Kansalaisjärjestöt eivät kerää tällaisia tietoja, sillä niiden […]

Kansalaisjärjestöistä

Lausunto ehdotuksesta sisäasiainministeriön kansalaisjärjestöstrategiaksi vuosille 2009-2011 Naisasialiitto Unioni ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi liittyen ehdotukseen sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiaksi vuosille 2009-2011. Naisasialiitto Unioni toteaa, että strategiassa on ansiokkaasti paneuduttu siihen, kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kuulemismahdollisuuksien edistämiseen. Unioni kiittää myös sitä, että strategian perusteella sisäasiainministeriö pitää yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa tärkeänä asiana. Naisasialiitto Unioni haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota […]

Silpomisesta

Lausunto naisten sukupuolielinten silpomista ehkäisevistä toimenpiteistä Naisasialiitto Unionin näkemyksiä tyttöjen ja naisten sukuelinten ympärileikkaamisen estävistä toimenpiteistä Pohjoismaissa Naisasialiitto Unioni ry kiittää Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskuntaa mahdollisuudesta lausua Norjan edistyspuoleen tekemästä, naisten sukupuolielinten silpomista koskevasta jäsenehdotuksesta. Unioni katsoo, että tyttöjen ja naisten sukuelinten ympärileikkaamisen ehkäisemiseksi ei ole tehty tarpeeksi. Norjan edistyspuolueen ehdotus Pohjoismaiden ministerineuvostolle Norjan edistyspuolue […]

Maahanmuutosta

Lausunto maahanmuuttohallinnon kehittämisestä 17.6. Naisasialiitto Unionin näkemyksiä Ole Norrbackin tekemästä selvityksestä ”Maahanmuuttohallinnon ja maahanmuuttoviraston toiminnan kehittäminen” Sisäasiainministeriö Asia: Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi Ole Norrbackin raporttiin liittyen. Yleisiä huomioita Naisasialiitto pitää hyvänä sitä, että maahanmuuttopalveluiden tehostamiseen kiinnitetään huomiota. Naisasialiitto Unioni on kuitenkinsitä mieltä, että maahanmuuttoasioiden hoitamisessa ja maahanmuuttopolitiikassa pitäisi pyrkiä valtavirtaistamiseen sektoriajattelun sijaan. Etniset […]

Yhdenvertaisuudesta

Lausunto yhdenvertaisuustoimikunnan välimietinnöstä Asia: Naisasialiitto Unionin lausunto yhdenvertaisuustoimikunnan välimietinnöstä (OM 2008:1) Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-lainsäädännön uudistustarve ja -vaihtoehdot Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta lausua yhdenvertaisuustoimikunnan välimietintöön liittyen. Naisasialiitto Unionissa pidetään tärkeänä sekä yhdenvertaisuuslainsäädännön että tasa-arvoarvolainsäädännön uudistamistarpeiden selvittämistä. Naisasialiitto Unioni yhtyy NYTKIS ry:n (Naisjärjestöt yhteistyössä) esittämään lausuntoon yhdenvertaisuustoimikunnan välimietinnöstä. Siten Unionin mielestä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja ja niiden toteutumista […]

YK:n oikeuksien sopimuksesta

Lausunto YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien sopimuksen viidennen määräaikaisraportin lisäkysymyksistä Yleistä Unioni Naisasialiitto arvioi lausunnossaan TSS-sopimuksen määräaikaisraportin lisäkysymysten toteutumista Suomessa erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten aseman kannalta. Sukupuolten välinen tasa-arvo ei Suomessa ole edelleenkään toteutunut. Ilmiön taustalla on sukupuolten välinen syvä rakenteellinen epätasa-arvo, joka näkyy niin työmarkkinoiden palkkarakenteessa, väkivaltatilastoissa, naisten köyhyyden lisääntymisessä kuin […]

Vanhempainvapaasta

Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry:n lausunto hallituksen esitykseen HE 112/2006 vp vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry kiittää mahdollisuudesta tulla valiokunnan kuultavaksi mainitun esityksen kohdalla ja lausuu esityksestä seuraavaa. Esityksen tavoitteet, vapaiden tasaisempi jakautuminen naisille ja miehille sekä naisten työmarkkina-aseman parantaminen ovat hyvät. Nykyinen järjestelmä, jossa naiset käyttävät valtaosan molemmille vanhemmille […]

Ihmiskaupan ennaltaehkäisystä

Ihmiskaupan ennaltaehkäisy edellyttää kysynnän vähentymistä Kolmannen sektorin ihmiskaupan vastainen verkosto vaatii valtiolta pikaisesti järjestelmällisiä toimenpiteitä kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman toteuttamiseksi. Ihmiskaupan vastaiselle työlle on taattava riittävät resurssit ja uhrien suojeluun luotava selkeät menettelytavat. Viranomaisten kouluttaminen ja ihmiskauppaa ruokkivan kysynnän vähentäminen ovat ihmiskaupan torjunnan edellytyksiä. Järjestöjen ja evankelisluterilaisen kirkon toimijoiden verkosto antoi tänään lausuntonsa pääministeri Matti […]