loading

Ihmiskaupan vastaisen työn koordinoinnista

Lausunto luonnoksesta ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatiorakenteen luomista koskevaksi muistioksi

Rikos- ja riita-asioiden sovittelusta

Lausunto: Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelua koskeva lakiluonnos Naisasialiitto Unioni on pettynyt, ettei lakiluonnoksessa ja sen perusteluissa lähisuhde- ja perheväkivallan sovittelua esitetään jatkettavaksi. Naisasialiitto Unioni katsoo, että lähisuhde- ja perheväkivaltaa ei tulisi sovitella. Miksi sovittelu ei sovi lähisuhdeväkivaltaan? Alistettuna ei voi neuvotella. Unioni vastusti tiukasti lähisuhdeväkivallan sovittelua, kun sitä ensimmäisen kerran esitettiin yli 10 vuotta […]

Translaki vaatii kiireellistä uudistamista

Lausunto translain uudistamisesta

Subjektiivinen päivähoito-oikeus ja tasa-arvoinen varhaiskasvatus osaksi uutta lakia

Lausunto varhaiskasvatuslain uudistuksesta Lausunnossaan Naisasialiitto Unioni vaatii, että kaikille lapsille taataan sama oikeus päivähoitopalveluihin perheen elämäntilanteesta tai yhteiskunnan taloudellisista suhdanteista riippumatta ja että subjektiivinen päivähoito-oikeus säilytetään nykyisessä laajuudessaan. Uuteen lakiin tulee myös lisätä tavoite sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta päiväkodeissa. Lausuntomme tarkastelee uuden varhaiskasvatuslain tavoitteita erityisesti subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Subjektiivinen päivähoito-oikeus Hallitus on […]

YK:n naisten oikeuksien toteutumisesta

Lausunto: YK:n naisten oikeuksien eli CEDAW-sopimuksen toteutuminen Suomessa vuonna 2011 YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus, Suomen seitsemän määräaikaisraportti. Lausunto Ulkoasianministeriölle. Naisasialiitto Unioni ry kiittää lausuntopyynnöstä. Naisasialiitto Unioni ry on lausuntoa muotoillessaan lähtenyt siitä, että kansalaisjärjestönä tehtävämme on tuoda esiin sellaisia tavoitteita, jotka eivät ole toteutuneet sekä keinoja, jotka olisivat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi käytettävissä, […]

Ulkoministeriölle koskien ihmiskauppaa

Lausunto ulkoministeriölle työryhmän mietinnöstä koskien ihmiskauppaa Mietintö: EN:n ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamista valmistelevan työryhmän mietintö Naisasialiitto Unioni kiittää lausuntopyynnöstä ja mahdollisuudesta saada pyynnöstä lisäaikaa lausunnolle. Mietinnössä on positiivisena pantava merkille se, että Suomi pyrkii huomioimaan ihmiskaupan ehkäisytyössä sukupuolinäkökulman ja pyrkimyksen vaikuttaa sukupuolten tasa-arvoa koskeviin asenteisiin. Positiivista on myös lapsinäkökulman huomioiminen ja myös tässä […]

Kotouttamislaista

Lausunto kotouttamislaista Kotouttamislain uudistaminen Helsinki 23.6.2010 Sisäasianministeriölle Naisasialiitto Unioni ry:n lausunto Naisasialiitto Unioni ry kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa, että kotoutumisen edistämiseen liittyy monia merkittäviä kysymyksiä sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Naisasialiitto Unioni haluaa kiinnittää huomiota erityisesti maahanmuuttajanaisten tasa-arvoisten mahdollisuuksien ja osallistumisen tukemiseen kotoutumisen edistämistä koskevassa laissa. Laissa tulisi selkeämmin huomioida, että myös maahanmuuttajanaisilla on oikeus osallistua aktiivisina […]

Naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Lausunto: Euroopan neuvoston yleissopimusluonnos naisiin kohdistuvasta väkivallasta Asia: Lausuntopyyntö koskien Euroopan neuvoston luonnosta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja niiden vastaista toimintaa koskevaksi yleissopimukseksi. Naisasialiitto Unioni ry:n lausunto Ulkoministeriölle Yleistä Naisasialiitto Unioni pitää sopimusluonnoksessa esiin nostettuja teemoja erittäin tärkeinä ja keskeisinä naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisyssä ja sitä koskevan lainsäädännön tarkentamisessa. Yhdistys myös […]

Hallituksen tasa-arvoselonteko

Lausunto ja kuuleminen: Hallituksen tasa-arvoselonteko Kuuleminen 10.3.2010 Naisasialiitto Unioni ry:n kommentit kirjallisina Naisasialiitto Unioni ry. kiittää mahdollisuudesta jo toistamiseen lausua tekeillä olevasta selonteosta ja pyytää tarkastelemaan uudestaan myös 25.5.2009 antamaansa lausuntoa. Lähtökohdat – Koska naisten ja miesten kategorioissa on merkittäviä sisäisiä eroja, tulisi selonteossa käsitellä myös näitä eroja esimerkiksi lähtökohtanaan yhdenvertaisuuslain nimeämät ryhmät. Vain näin […]

Naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Lausunto EN:n yleissopimusluonnoksesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta Asia: Lausuntopyyntö koskien Euroopan neuvoston luonnosta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja niiden vastaista toimintaa koskevaksi yleissopimukseksi. Naisasialiitto Unioni ry:n lausunto Ulkoministeriölle. Naisasialiitto Unioni kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja niiden vastaista toimintaa koskevan yleissopimuksen laadintaprosessissa. Naisiin kohdistuva väkivalta, erityisesti lähi- ja parisuhdeväkivalta […]